ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายเรวัช    สำลีอ่อน
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ระดับ ป.บัณฑิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ดอนเมืองจาตุรจินดา
สังกัด
  สพม.เขต 2(กทม.)
e-mail
  rewachso2@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070