ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวิฑูรย์    กิจพิพัฒน์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บางปะหัน
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  035381630