ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวิฑูรย์    กิจพิพัฒน์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บางปะหัน
สังกัด
  สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  035381630