ยินดีต้อนรับ


นายวิฑูรย์  กิจพิพัฒน์
ครู โรงเรียนบางปะหัน

ชื่อ-สกุล
  นายวิฑูรย์    กิจพิพัฒน์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บางปะหัน
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-3538-1630,0-3