ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวอัจฉรา    ปรีชาธีรศาสตร์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  นนทบุรีพิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  588-2826-7