ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางอำไพรัตน์    อาจเจริญ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บัวแก้วเกษร
สังกัด
  สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-2599-1546