ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสุดา    พลชัย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สภาราชินี 2
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  075-570481