ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสุดา    พลชัย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สภาราชินี 2
สังกัด
  สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075-570481