ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวสุดา    สะดี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ทุ่งยาวผดุงศิษย์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  075208009