ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพิทยา    ทัศกุลณี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ริ้วหว้าวิทยาคม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0818518270