ยินดีต้อนรับ


นางพิมพา  ฐานิสสรณ์
ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ชื่อ-สกุล
  นางพิมพา    ฐานิสสรณ์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาฝรั่งเศส
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ราชวินิตบางแก้ว
e-mail
  pimpath@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  0-2316-6313