ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพิมพา    ฐานิสสรณ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาฝรั่งเศส
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ราชวินิตบางแก้ว
สังกัด
  สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
e-mail
  pimpath@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-2316-6313