ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางธนิษฏา    ธรรมชาติ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  การจัดการทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  อื่น ๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ราชวินิตบางแก้ว
สังกัด
  สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-2316-6313