ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางชนิษฏา    ธรรมชาติ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ราชวินิตบางแก้ว
สังกัด
  สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-2316-6313