ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ลักษณียา    ฉิมยงค์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นิคมพิมายศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)