ยินดีต้อนรับ


นายสุขสันต์  บัวสาย
ครู โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร

ชื่อ-สกุล
  นายสุขสันต์    บัวสาย

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  คลองน้ำใสวิทยาคาร
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  037264042