ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุขสันต์    บัวสาย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ลาดยาววิทยาคม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  056271397