ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุขสันต์    บัวสาย
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ม่วงน้อยประชาสามัคคี
สังกัด
  สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  -