ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางกุลสิริณัฐ์    วงศ์สุขจิตร
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
สังกัด
  สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-3271-9222