ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพจนา    ลีลาวรรณ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองโพวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-3238-9491