ยินดีต้อนรับ


นางพจนา  ลีลาวรรณ
ครู โรงเรียนหนองโพวิทยา

ชื่อ-สกุล
  นางพจนา    ลีลาวรรณ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองโพวิทยา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0863169008