ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางจินตนา    หนูอินทร์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วุฒิครูอื่น ๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วิสุทธรังษี
สังกัด
  สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  034-511773