ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางรสสุคนธ์    มุขเงิน
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  พนมทวนชนูปถัมภ์
สังกัด
  สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  034-579228