ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวรสสุคนธ์    มุขเงิน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  กศ.บ สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  พนมทวนชนูปถัมภ์
สังกัด
  สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  034-579228