ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางธัญญ์ธิชา    ทองเสน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  เชี่ยวชาญพิเศษ
วิชาเอก
  เกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สวนแตงวิทยา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  035-599200