ยินดีต้อนรับ


นางสุภัทรา  ชาวนาวิก
ครู โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ชื่อ-สกุล
  นางสุภัทรา    ชาวนาวิก

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ศรีวิชัยวิทยา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  034-242967 , 03