ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง สุภัทรา    ชาวนาวิก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ศรีวิชัยวิทยา
สังกัด สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)