ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางวงจันทร์    พันชนะ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.ม. จิตวิทยา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สิรินธรราชวิทยาลัย
สังกัด
  สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
e-mail
  P_wongjan@hotmail.co.th
โทรศัพท์หน่วยงาน
  034-250948 , 03