ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางวงจันทร์    พันชนะ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.ม. จิตวิทยา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สิรินธรราชวิทยาลัย
e-mail
  P_wongjan@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์
  034-250948 , 03