ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวิศิษฐ์    มีศรี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
สังกัด
  สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  02-4419262