ยินดีต้อนรับ


นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล
  นางสาวชะอ้อน    แก้วชูเสน

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  บร.บ. การจัดการทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ประจวบวิทยาลัย
e-mail
  chaon_k@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  032611103