ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายภาณุ    เทพสูตร
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  คบ.พลศึกษา พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หว้ากอวิทยาลัย
e-mail
  krupanu.1@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  032-820105