ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุชาติ    ทองสมนึก
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โยธินบูรณะ เพชรบุรี
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  032-562512