ยินดีต้อนรับ


นางสุนีย์  ประกาศวุฒิสาร
ครู โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

ชื่อ-สกุล
  นางสุนีย์    ประกาศวุฒิสาร

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-3247-2072