ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสุนีย์    ประกาศวุฒิสาร
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-3247-2072