ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสุนีย์    ประกาศวุฒิสาร
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
สังกัด
  สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-3247-2072