ยินดีต้อนรับ


นางชลาลักษณ์  ทองย้อย
ครู โรงเรียนสวีวิทยา

ชื่อ-สกุล
  นางชลาลักษณ์    ทองย้อย

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สวีวิทยา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  077531217