ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางชลาลักษณ์    ทองย้อย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สวีวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  077531217