ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง จุไรรัตน์    ศรีสุข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
สังกัด สพป.กระบี่