ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสำรวย    ภักดี
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
e-mail
  pakdee44@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  077435200