ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสำรวย    ภักดี
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
สังกัด
  สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
e-mail
  pakdee44@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  077435200