ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางอัญชลี    บุญมณี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โยธินบำรุง
สังกัด
  สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
e-mail
  Moonumandhoney@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075313272