ยินดีต้อนรับ


นางอัญชลี  บุญมณี
ครู โรงเรียนโยธินบำรุง

ชื่อ-สกุล
  นางอัญชลี    บุญมณี

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โยธินบำรุง
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  075313272