ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง อัญชลี    บุญมณี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน โยธินบำรุง
สังกัด สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)