ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พรรณี    ตรีโชติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
สังกัด สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)