ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพรรณี    ตรีโชติ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ประวัติศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  075449104