ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพรรณี    ตรีโชติ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ประวัติศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
สังกัด
  สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075449104