ยินดีต้อนรับ


นางพรรณี  ตรีโชติ
ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

ชื่อ-สกุล
  นางพรรณี    ตรีโชติ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ประวัติศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  075449104