ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมภาส    เดชสถิตย์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หัวไทรบำรุงราษฎร์
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)