ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางยินดี    ปรัชญาวรกุล
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  สส.บ สหกรณ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หัวไทรบำรุงราษฎร์
e-mail
  yindeekha@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  075389489