ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางยินดี    ปรัชญาวรกุล
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  สส.บ สหกรณ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หัวไทรบำรุงราษฎร์
สังกัด
  สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
e-mail
  yindeekha@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075389489