ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ยินดี    ปรัชญาวรกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน หัวไทรบำรุงราษฎร์
สังกัด สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)