ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมหมาย    โศภิษฐิกุล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หัวไทรบำรุงราษฎร์
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)