ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางชลลดา    บุญศิลป์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. คหกรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชะอวดวิทยาคาร
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  075381366