ยินดีต้อนรับ


นางชลลดา  บุญศิลป์
ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

ชื่อ-สกุล
  นางชลลดา    บุญศิลป์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  คหกรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชะอวดวิทยาคาร
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  075381366