ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ชลลดา    บุญศิลป์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชะอวดวิทยาคาร
สังกัด สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)