ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางชลลดา    บุญศิลป์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. คหกรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชะอวดวิทยาคาร
สังกัด
  สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075381366