ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายมนัส    เพชรชูช่วย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ปากพนัง
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  75517186