ยินดีต้อนรับ


นายมนัส  เพชรชูช่วย
ครู โรงเรียนปากพนัง

ชื่อ-สกุล
  นายมนัส    เพชรชูช่วย

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ปากพนัง
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  75517186