ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย มนัส    เพชรชูช่วย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ปากพนัง
สังกัด สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)