ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายมนัส    เพชรชูช่วย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ปากพนัง
สังกัด
  สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  75517186