ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายธนากร    ทับไทร
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเขาแก้ว
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0810790317