ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางจารุวรรณ    ควนวิไล
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านทุ่งสูง
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  Silla8122.Biw3003@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  -