ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพลภัทร    ธีระกุล
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านอ่าวน้ำ
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  phonlaphat.npm@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  -