ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  ว่าที่ร้อยตรีจักกฤษณ์    นุราช
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านคลองกำ
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075680150