ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรี จักกฤษณ์    นุราช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านคลองกำ
สังกัด สพป.กระบี่