ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พรชัย    สัสดีเดช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านควนใต้
สังกัด สพป.กระบี่