ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพรชัย    สัสดีเดช
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านควนใต้
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  pornchai.sa@obec.go.th
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075680198