ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สนอง    หมาดเหล่
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ควนขนุน
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)