ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวินิจ    เสมสวน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  พิชัยรัตนาคาร
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  077811078