ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วินิจ    เสมสวน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน พิชัยรัตนาคาร
สังกัด สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)