ยินดีต้อนรับ


นางสุกัญญา  โชคนุกูล
ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ชื่อ-สกุล
  นางสุกัญญา    โชคนุกูล

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  074311006