ยินดีต้อนรับ


นางวลัย  ธนานุสนธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ควนเนียงวิทยา

ชื่อ-สกุล
  นางวลัย    ธนานุสนธิ์

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ควนเนียงวิทยา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  074387443