ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางวลัย    ธนานุสนธิ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ควนเนียงวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  074386443