ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางวลัย    ธนานุสนธิ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  0 บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ควนเนียงวิทยา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  074387443