ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพิมพร    บุญนะรัตน์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  พะตงประธานคีรีวัฒน์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  074291674