ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมใจ    ศรีสะกุล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน หาดใหญ่พิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)