ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง นิตยา    ผลดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน หาดใหญ่พิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)