ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ธันย์ชนก    อุไรวงศ์
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หาดใหญ่พิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)