ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง นงลักษณ์    แก้วสุวรรณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน หาดใหญ่พิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)