ยินดีต้อนรับ


นายมนัส  เหมเวช
ครู โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

ชื่อ-สกุล
  นายมนัส    เหมเวช

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  039447020