ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายมนัส    เหมเวช
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
e-mail
  prk_school@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  039447020