ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายมนัส    เหมเวช
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
e-mail
  prk_school@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  039447020