ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวิชาญ    จินดาพงษ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  สส.บ. วุฒิครูอื่น ๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชลกันยานุกูล
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  038282559