ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วิชาญ    จินดาพงษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชลกันยานุกูล
สังกัด สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)