ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางธิดา    ธนาวนิชกุล
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดโสธรวรารามวรวิหาร
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  038-511-989