ยินดีต้อนรับ


นางธิดา  ธนาวนิชกุล
ครูผู้ช่วย โรงเรียนพุทธโสธร

ชื่อ-สกุล
  นางธิดา    ธนาวนิชกุล

ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  พุทธโสธร
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  038-511-989