ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางธิดา    ธนาวนิชกุล
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดโสธรวรารามวรวิหาร
สังกัด
  สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  038-511-989