ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางธิดา    ธนาวนิชกุล
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  พุทธโสธร
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  038-511-989