ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ธิดา    ธนาวนิชกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดโสธรวรารามวรวิหาร
สังกัด สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)