ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายณัฐชนน    ขาวสอาด
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. วุฒิครูอื่น ๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  038443191