ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ณัฐชนน    ขาวสอาด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
สังกัด สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)