ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายณัฐชนน    ขาวสอาด
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. วุฒิครูอื่น ๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
สังกัด
  สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  038443191